Tara Burke Ceramic Ikebana Vase
Tara Burke Ceramic Ikebana Vase Tara Burke Ceramic Ikebana Vase

Hand built ceramic Ikebana Vase Made in Sydney

9cms diameter x 7.5cms high

$160.00